Regionaldirektion Nordost/Stadtbüro St. Pölten 3100 St. Pölten, Peppertstraße 33
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Primă pentru îngrijirea persoanelor

Se poate solicita o primă pentru prelungirea turnusului.

Criza Corona a cauzat deficite în domeniul îngrijirii 24h. Multe persoane active în acest domeniu și-au prelungit turnusul pentru a asigura îngrijirea.Personalul îngrijitor cu licență comercială în Austria care și-a prelungit turnusul de lucru cu 4 săptămâni, în mod voluntar, în Viena [locul de muncă], are posibilitatea de a solicita plata unei prime.

 

Versiune 9.4.2020 – Fonds Soziales Wien

Primă de finanțare pentru îngrijirea 24h 1. Obiectivul și scopul finanțăriiObiectivul prezentei finanțări este acela de a elimina cazurile de urgență apărute în domeniul îngrijirii 24h ca urmare a răspândirii SARS-CoV-2 (COVID-19) și de a acorda o primă personalului îngrijitor care, de bună voie, a preluat încă un turnus de 4 săptămâni. 2. Temei legalMijloacele reprezentative sunt cele prevăzute la art. 2 alin. 2b PFG și Acordul Federației cu landurile în privința implementării operative. Camera de Comerț din Viena trebuie să respecte prezenta directivă în elaborarea acordurilor pentru finanțări. 3. Obiectul finanțăriiObiectul finanțării îl constituie plata unei prime pentru personalul îngrijitor cu licență comercială în Austria, care și-a prelungit turnusul cu 4 săptămâni, în mod voluntar, pentru a contracara efectele negative ale crizei COVID-19 asupra persoanelor care necesită îngrijiri. 4. Condiții personale și materiale pentru obținerea finanțării4.1. Solicitanți admisibili Solicitanți admisibili sunt personalul îngrijitor ce dețin o licență comercială corespunzătoare în Austria. La data depunerii cererii trebuie îndeplinite cumulativ următoarele puncte:

•Să ofere servicii de îngrijire 24h în nume propriu și pe cont propriu.•Unitatea comercială să fi fost înființată până la data de 29.02.2020. Data înființării este considerată data înregistrării licenței comerciale.•Licență comercială valabilă activă•Sediul licenței comerciale să fie în Austria.•Activitatea în Viena•Să prelungească turnusul cu încă 4 săptămâni față de perioada stabilită. Data limită a prelungirii turnusului este 15.03.2020

5.Tipul și cuantumul finanțării

5.1. Tipul de finanțare

Finanțarea constă într-o subvenție nerambursabilă

5.2. Cuantumul finanțării

„Completare la directiva de „menţinere a bonusului” („Bleib-Da-Bonus“) ca urmare a hotărârii Conferinţei Consilierilor de Stat pe Probleme Sociale de a se adapta la condiţiile-cadru actuale în contextul epidemiei de COVID 19. Pentru a solicita bonusul, prelungirea ciclului de 4 săptămâni trebuie finalizată pe 31 iulie 2020. Dacă sunt îndeplinite punctele directivei şi completării, cererea se poate depune până pe 31 decembrie 2020, sub rezerva acoperirii bugetare.” (16.7.2020) Versiune 9.4.2020 – Fonds Soziales Wien

Personalul îngrijitor care face dovada prelungirii cu 4 săptămâni a perioadei de îngrijire față de cât fusese stabilit inițial, primește o subvenție, ca plată unică în sumă de 500 EUR.

5.3. Perioada de valabilitate

Cererile pentru primă se pot depune până cel târziu la 31.12.2020 în funcție de acoperirea bugetară.

6. Procedura de finanțare

Pot exista derogări de la obligația formei scrise pentru cererile de finanțare, aprobările de finanțare, refuzurile de finanțare și contractele de finanțare.

6.1. Cereri (tip, conținut și formatele documentelor)

Procedura are loc prin Camera de Comerț din Viena, care poate acționa prin intermediul unor entități juridice adecvate. Solicitarea se face exclusiv online prin formularul de cerere pus la dispoziție de Camera de Comerț din Viena.

Următoarele date trebuie incluse în formularul de cerere:

Confirmarea luării la cunoștință a directivelor actuale

Confirmarea declarației pe proprie răspundere

Locul de muncă al solicitantului/solicitantei

Date de identificare necesare (titlu de adresare, prenume, nume, data nașterii, număr de asigurare socială)

Telefon mobil

Act de identitate (pașaport, carte de identitate)

Confirmarea prelungirii turnusului

Factură doveditoare a perioadei de îngrijire inițiale/a perioadei de prelungire

Confirmarea/acceptarea declarației privind protecția datelor

Solicitantul trebuie să confirme că

sunt îndeplinite condițiile de finanțare prevăzute la punctul 4.1. din această directivă,

sunt preluate toate condițiile actuale din această directivă și

toate datele sunt complete, corecte și trasabile.

Solicitantul se obligă să depună, la cerere, toate documentele doveditoare în vederea determinării stării de fapt. Solicitarea de finanțare trebuie confirmată de către solicitant prin depunerea unei declarații pe proprie răspundere. Se va face dovada identității semnatarului (de ex. pașaport, carte de identitate). Beneficiarul ia la cunoștință sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații.

6.2. Decizia Versiune 9.4.2020 – Fonds Soziales Wien

Cererile de finanțare vor fi verificate de Camera de Comerț din Viena în privința îndeplinirii condițiilor din prezenta directivă. Deciziile asupra cererilor de finanțare sunt luate de Camera de Comerț din Viena.

În cazul unui răspuns pozitiv la cererea de finanțare, Camera de Comerț din Viena va transmite solicitantului o aprobare a cererii, prin care se încheie contractul de finanțare.

În cazul respingerii unei cereri de finanțare, Camera de Comerț din Viena transmite solicitantului principalele motive în scris.

Prin prezenta directivă nu se justifică un drept legal de acordare a finanțării determinat de motiv sau cuantum. Finanțarea se acordă conform bugetului disponibil.

6.3. Modalități de plată

Plățile se efectuează după încheierea acordurilor de finanțare. Prezenta directivă trebuie să includă condiții stabilite pentru acordarea de finanțări. În acest sens, la depunerea cererii se transmite Camerei de Comerț un cont bancar al solicitantului.

Finanțarea va fi virată în contul pus la dispoziție. Finanțatorul nu se obligă să verifice corespondența dintre titularul de cont bancar și solicitant.

Nu se permite cesionarea, atribuirea, ipotecarea sau altă dispunere a drepturilor din subvenția aprobată.

6.3. Raportare și drepturi de control

6.3.1. Obligații generale de raportare ale solicitantului

Solicitantul este obligat să ofere, la cerere, toate informațiile necesare pentru finanțare, inspectarea documentelor de contabilitate și actelor justificative, precum și să pună la dispoziție documente ale proiectelor planificate și să permită vizita la fața locului. Solicitantul este obligat să păstreze ordonat și în siguranță toate documentele aferente proiectului până la expirarea termenului de 10 ani după finalul anului calendaristic de la plata finanțării integrale și să îndeplinească obligațiile de raportare.

6.4.2. Verificare și evaluare ulterioară a finanțării

O verificare ulterioară a finanțării poate avea loc la beneficiar din partea organelor, respectiv reprezentanților Camerei de Comerț din Viena, a Curții Federale de Conturi, respectiv a Curții Municipale de Conturi, precum și a Uniunii Europene. În acest sens se organizează un schimb de date electronic între Camera de Comerț din Viena și autoritățile Landului Viena.

Abuzul de finanțare atrage după sine consecințe penale, în special conform art. 153b Codul penal.

După încheierea programului de finanțare Camera de Comerț din Viena va desfășura o evaluare la cererea autorităților Landului Viena. Beneficiarii finanțării trebuie să transmită Versiune 9.4.2020 – Fonds Soziales Wien

pentru desfășurarea evaluării datele și/sau să comunice informațiile care sunt solicitate în aceste scopuri.

6.4. Recuperarea finanțării

Finanțarea va trebui restituită dacă

s-au comunicat date incomplete sau incorecte, sau

dacă măsurile de control prevăzute sunt împiedicate sau oprite sau

dreptul la solicitarea finanțării nu mai poate fi dovedit în cadrul perioadei de timp prevăzute pentru păstrarea documentelor, sau

nu s-au respectat de către beneficiarul finanțării prevederile Legii împotriva discriminării (Gleichbehandlungsgesetz) sau ale Legii federale privind egalitatea de șanse a persoanelor cu handicap (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz) sau interdicția de discriminare conform art. 7b din Legea privind angajarea persoanelor cu handicap (Behinderteneinstellungsgesetz), sau

se solicită o restituire și/sau o suspendare din partea organelor Uniunii Europene, sau

nu sunt respectate de către beneficiarul finanțării interdicții de cesionare, de atribuire, de ipotecare și alte interdicții de dispunere, sau

nu s-au respectat de către beneficiarul finanțării alte condiții de finanțare, în special cele care trebuie să asigure atingerea scopului finanțării

7. Protecția datelor și publicarea

7.1. Utilizarea datelor

Camera de Comerț din Viena este operatorul datelor cu caracter personal în legătură cu acordarea de finanțări conform acestor directive. Toate datele colectate se vor șterge cel târziu la încheierea obligațiilor din cadrul contractului de decontare, respectiv după refuzarea de acordare a finanțării.

Solicitanților li se va aduce la cunoștință atât în cadrul cererilor de finanțare, cât și în cadrul contractului de finanțare, că în calitate de operator, Camera de Comerț din Viena are dreptul

a) să folosească datele cu caracter personal intervenite în legătură cu inițierea și executarea contractului de finanțare, a căror utilizare este necesară pentru exercitarea unei sarcini trasate (legal) Camerei de Comerț din Viena, care este în interes public (art. 6 alin. 1 lit. e din DSGVO – Regulamentul general privind protecția datelor), pentru îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. C din DSGVO), în scopul încheierii și executării contractului (art. 6 alin. 1 lit. B din DSGVO) sau altfel pentru asigurarea intereselor îndreptățite ale operatorului sau ale unor terți (art. 6 alin. 1 lit. F din DSGVO) în exclusivitate în scopul încheierii și executării contractului de finanțare și pentru scopuri de control, și astfel nu pentru exercitarea altor sarcini ale Camerei de Comerț din Viena; Versiune 9.4.2020 – Fonds Soziales Wien

b) să colecteze datele cu caracter personal necesare pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de finanțare legate de informațiile comunicate despre propria persoană inclusiv prin consultarea altor organe ale landului ce pot interveni sau prin consultarea altei entități juridice care recunosc sau execută finanțări aplicabile, sau prin consultarea altor terți și să le comunice acestora, ele fiind îndreptățite să prelucreze datele cu caracter personal necesare pentru consultare și să ofere informații; acest lucru poate avea loc exclusiv în scopurile încheierii și executării contractului de finanțare și în scopuri de control, deci nu pentru îndeplinirea altor sarcini ale Camerei de Comerț din Viena;

Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință că în cadrul utilizării datelor cu caracter personal se poate ajunge la situații în care în limitele acestei utilizări și conform prevederilor legislației europene să se transmită sau să se facă publice date cu caracter personal în special unor organe sau împuterniciți ai landului, ai Curții de Conturi, unor organe și organisme ale Uniunii Europene, temeiul legal în acest sens fiind îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c din DSGVO) sau îndeplinirea unei sarcini în interes public (art. 6 alin. 1 lit. e din DSGVO).

Dacă solicitantul este o persoană fizică sau dacă prin intermediul solicitantului sunt transmise date cu caracter personal ale unor persoane fizice, documentele aferente cererii de finanțare și contractului de finanțare trebuie să conțină o informare privind prelucrarea datelor conform art. 13 și 14 din DSGVO (Informare privind prelucrarea datelor).

Solicitantul trebuie să confirme faptul că transmiterea de date ale persoanelor fizice către Camera de Comerț din Viena se realizează în acord cu prevederile DSGVO (Regulamentul general privind protecția datelor),

Iar persoanele în cauză sunt sau au fost informate de către solicitant în legătură cu prelucrarea datelor în cadrul Camerei de Comerț din Viena (Informare privind prelucrarea datelor conform punctului 3).

7.2. Declarație de consimțământ

O utilizare a datelor ce depășește sfera punctului 7.1. – dacă utilizarea datelor este permisă în orice caz – se va realiza dacă solicitantul își exprimă acordul în mod explicit conform art. 6 alin. 1 lit. a și art. 9 alin. 2 lit. a din DSGVO că datele pot fi utilizare de către Camera de Comerț din Viena în aceste scopuri suplimentare. În cadrul declarației de consimțământ se va menționa ce date pot fi folosite și în ce scop. O revocare a declarației de consimțământ din partea solicitantului este permisă oricând. Pentru ca aceasta să fie valabilă, revocarea trebuie declarată în scris la Camera de Comerț din Viena.

Utilizarea în continuare a datelor va înceta imediat după recepționarea revocării în cadrul Camerei de Comerț din Viena fără afectarea obligațiilor legale de comunicare existente.

8. Instanța competentă

Solicitantul, respectiv beneficiarul finanțării trebuie să se adreseze pentru toate litigiile ce rezultă din această finanțare, respectiv din contractul de finanțare, tribunalului competent din Viena. Camera de Comerț din Viena își rezervă dreptul de a apela și jurisdicția generală a solicitantului, respectiv a beneficiarului finanțării, în cazul în care Versiune 9.4.2020 – Fonds Soziales Wien

intervin litigii. Pentru decizii privind raportul contractual se va aplica exclusiv legislația austriacă, cu excepția tuturor trimiterilor la legislația internațională (DPI).

9. Intrarea în vigoare și durata

Prezenta directivă intră în vigoare retroactiv începând cu data de 01.03.2020 și este valabilă până la data de 31.12.2020 Comunicarea și prelucrarea datelor sunt permise în acest timp doar dacă acestea sunt proporțional și neapărat necesare în scopul verificării corectitudinii datelor de la solicitant în cadrul plății primei. Cererile pot fi depuse în măsura disponibilității mijloacelor bugetare până cel târziu la data de 31.12.2020. După expirarea acestei perioade prezenta directivă se va aplica doar asupra contractelor de finanțare care au fost încheiate în baza acestui temei juridic.

10. Egalitate din punct de vedere lingvistic

În măsura în care în cadrul acestui contract sunt cuprinse referințe la persoane fizice, acestea fac referință la persoanele de orice sex în egală măsură.

 

 

 

 

 

 

 

Contactati-ne prin e-mail: office@acraustria.at

Informatii suplimentare

    Alege tipul de asigurare:

    Valoare asigurare:

    Detalii contact: